เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 ทางสมาคม PASD นำโดย ดร.ประเสริฐ ตระการศุภกร ผู้อำนวยการสมาคม PASD และทีม เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมที่ ชาวบ้านแม่สะต๊อบเหนือ โดยคณะกรรมการหมู่บ้านและกลุุ่มสตรีบ้านแม่สะต๊อบเหนือ ได้จัดกิจกรรมพิธีอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ ในแม่น้ำแม่สะต๊อบเหนือ พื้นที่ใกล้เขตชุมชน ในระยะลำน้ำ 1 กิโลเมตร เพื่อตั้งความมั่นาัญญาร่วมกันว่า จะไม่ล่าสัตว์น้ำทุกชนิดโดยเจตนา ในวันดังกล่าว ได้ประกอบพิธีกรรมอฐิฐานตามพิธีกรรมดั่งเดิม(แร่ะซิ) ของผู้อาวุโสชายในหมู่บ้าน เพื่อบอกกล่าวเจ้าที่ เจ้้าป่า เจ้าเขา เจ้าน้ำ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ได้รับรู้ถึงเจตนารมณ์ของชาวบ้าน ในการอนุรักษ์ลำน้ำ้แห่งนี้ และพิธีสวดของสงฆ์ ในพระพุทธศาสนา

ในงานมีชาวบ้าน และผู้แทนหน่วยงานองค์กรภาคีในพื้นที่ที่มาร่วมเป็นสักขีพยานและให้กำลังใจชาวบ้าน มากมาย เช่น โรงเรียนบ้านแม่สะต๊อบ ศูนย์กศน.บ้านห้วยทรายเหลือง หน่วยจัดการต้นน้ำบ้านห้วยทรายเหลือง โครงการหลวงปางอุ๋ง นายอำเภอแม่แจ่ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ศึก มูลนิธิรักษ์์ไทย สมาคม PASD มีการอ่านคำประกาศปฏิญาณชาวบ้านแม่สะต๊อบที่มีต่อการอนถรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ สีบสานปรัชญาคำสอนของบรรพชนสั่งสอนว่า “ออ ที เก่อ ตอ ที เอาะ ก่อ เก่อ ตอ ก่อ” ได้จากินจาน้ำ รักษารัก กินจากผื่นแผนดิน รักษาผื่นดิน “เอาะ เคะ เก่อ ตอ เล เอาะ ญ่า เก่อ ต่อ กุ๊ย” แปลว่า กินเขียดรักษาผา กินปลา รักษาวังน้ำ

พร้อมกันนี้ได้เปิดป้าย ปล่อยปลา และอภิปรายว่าด้้วยการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชน มี ดร.ประเสริฐ ดำเนินรายการ และผู้แทนหน่วยงานร่วมอภิปราย งานนี้เป็นที่ยินดี และสร้างความสุข ความภาคภูมิใจ กับเข้าร่วมทุกท่าน ที่ชุมชนมีกิจกรรมในการอนุรักษ์และการใช้อย้่างยั่งยืน สีบไป

#แม่ศึก#แม่สะต๊อบเหนือ#PASD#IKI#Tranformativepathways