“คึ-ฉึ่ย” ภาษาชาวปกาเกอะญอ แปลว่า “ไร่หมุนเวียน” ซึ่งชาวปกาเกอะญอได้ทำการเกษตรแบบระบบทำกิน 1 ปี ปล่อยทิ้งให้ต้นไม้ พันธุ์พืชและดินได้พักฟื้นตัวอีก 5 – 9 ปี เวียนกลับมาทำที่เดิมอีกครั้ง หมุนเวียนแบบนี้ ทำให้รักษาไว้ซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพ และได้ บริโภค อาหารที่ปลอดภัยจากสารพิษ ได้ข้าวที่มีคุณภาพ และความหลากหลายทางพันธุ์พืชในไร่ ก่อเกกิดความมั่นคงทางอาหาร ให้ชาวปกาเกอะญอได้มีอาหารกินตลอดปี

ทางสมาคม PASD ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของไร่หมุนเวียนอย่างยิ่ง จึงได้พยายามนำเสนอให้ ชาวปกาเกอะญอ และบุคคลภายนอกได้รับรู้และเข้าใจ ระบบไร่หมุนเวียน มากขึ้น ครั้งนี้ ได้นำเสนอ ความหลากหลายทางพันธุ์พืช ที่ปลูกในไร่หมุนเวียน ให้เป็นตัวอย่างให้ได้เห็นรูป หากต้องการเรียนรู้สามารถสัมผัสของจริงได้ใน ชุมชนชาวปกาเกอะญอที่ยังคงทำไร่หมุนเวียน ได้ น่าสนใจอย่างยิ่ง

#IKI #ไร่หมุนเวียน #พันธุ์พืชพื้นบ้าน