มีผู้นำชุมชนชาวปกาเกอะญอ ในพื้นที่ตำบลแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี สมาคมปกาเกอะญอเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (PASD) ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ศึก (อบต.แม่ศึก) ระหว่างวันที่ 9-11 ตุลาคม 2566 ณ สมาคมศูนย์รวมการศึกษาและวัฒนธรรมของชาวไทยภูเขาในประเทศไทย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ และศึกษาดูงานที่บ้านหินลาดใน จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นชุมชนต้นแบบปฏิบัติการที่ดี มีแกนนำพื้นที่ 6 หมู่บ้าน

ได้มีพื้นที่ได้แลกเปลี่ยน เรียนรู้สถานการณ์ในพื้นที่ และกฎหมาย นโยบายที่ส่งผลกระทบต่อชุมชน เพื่อให้เชื่อมโยงกับการวางแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ ตามวัฒนธรรมประเพณี ธรรมเนียมปฏิบัติของชุมชน การอนุรักษ์และการใช้อย่างยั่งยืน โดยที่เข้าใจถึงการมีสิทธิในถิ่นกำเนิดตามดินแดนบรรพบุรุษ ที่อยู่อาศัยมายาวนาน ดึงเอาศักยภาพองค์ความรู้ ภูมิปัญญาพื้นบ้าน กฎจารีต ธรรรมเนียมปฏิบัติที่ชุมชน ดำเนินการอยู่ อันก่อให้เกิดความสมดุลของชีวิตคนกับทรัพยากร เช่น วิถีการทำไร่หมุนเวียน การทำนา การทำสวนผสมผสาน หัตถกรรมฝีมือ สมุนไพร เทคโนโลยีพื้นบ้าน และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น

คาดหวังให้ชุมชนในพื้นที่ตำบลแม่ศึกได้มีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพที่ยั่งยืน ที่ไปในทิศทางเดียวกัน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์ สิ่งแวดล้อมดี ชุมชนน่าอยู่ วิถีชีวิตได้รับการยอมรับและชาวบ้านมีความสุขสามารถเป็นต้นแบบที่ดีในการเรียนรู้ ขอขอบคุณ วิทยากรทุกท่านที่มาให้ความรู้ อย่างรอบด้าน ชุมชนได้มีแนวทางและวางแผนที่จะริเริ่มปฏิบัติการ แก้ไขปัญหาชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ อย่างค่อยเป็นค่อยไป อย่างมั่นคงต่อไป