“นำเสนอผลการตรวจสอบสารอาหารที่ชาวปกาเกอะญอ นิยมนำมาทำอาหาร” เนื่องด้วยโครงการ เยาวชนสำหรับระบบอาหารพื้นเมืองที่อ่อนไหวทางโภชนาการ(Youth for Nutrition Sensitive Indigenous Food Systems) ดำเนินงานโดยสมาคมปกาเกอะญอเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน(PASD) สนับสนุนโดย Indigenous Peoples Assistance Facility (IPAF) / IFAD ผ่านองค์กรภาคี มูลลนิธิ Tebtebba Foundation ในประเทศฟิลิปิปนส์ โครงการสิ้นสุด สิ้นปี 2554

เป้าหมายครงการ: : เพื่อเสริมสร้างระบบอาหารพื้นเมืองในท้องถิ่นที่จะช่วยปรับปรุงความมั่นคงทางอาหารและรายได้

พื้นที่เป้าหมาย: ชุมชนชนเผ่ากะเหรี่ยงแห่งประเทศไทย ชุมชนกะเหรี่ยงที่เข้าร่วม 20 ชุมชนซึ่งตั้งอยู่ใน 4 จังหวัดในภาคเหนือของประเทศไทย ได้แก่ : เชียงใหม่เชียงรายแม่ฮ่องสอนและลำพูน โดยแจ้งล่วงหน้าและได้ให้ฉันฑานุมัติ (FPIC) โดยชุมชนก่อนดำเนินเรียบร้อยแล้ว

เนื้อหางาน ให้เกิดความมั่นคงทางด้านอาหารของชุมชนปดาเกอะญอ ที่มุ่งเน้นบทบาทของเยาวชนและคนแม่วัยใส ที่มีส่วนในการหาอาหารและปรุงอาหารให้ครอบครัวได้รับประทาน ทั้งนี้เนื่องจากชาว ปกาเกอะญอเริ่มมีการบริโภคอาหารที่มีสารปนเปื้อน เช่น สารกันบูด วัตถุกันเสีย กันสนิม ในอาหารกระป๋องอาหารแห้ง ผักผลไม้ จนกลายเป็นปกตินิสัยของคนอย่างไม่ลังเลใจ แม้แต่สังคมบนพื้นที่สูงมีการบริโภคอาหารจากข้างนอกมากขึ้น จนกลายเป็นอาหารหลักที่ครัวเรือนขาดไม่ได้ เช่น ปลากระป๋อง ปลาเค็ม กะปิ น้ำปลา ซอสปรุงรส บะหมี่สำเร็จรูป อาหารที่ มัน หวาน เค็มนำไปสู่การเกิดโรคตามมา โดยใช้หลักคิดที่ว่า อาหารที่ปลอดภัยที่สุดคือ อาหารที่เราผลิตเองมีอยู่ในชุมชนที่มีความปลอดภัยต่อร่างกาย โดยการหันมาพึ่งพาตนเองโดยเฉพาะอาหารในไร่ นา สวน และป่า โดยการหันมาปลูกพืชอาหาร และเลี้ยงสัตว์มากขึ้น

สมาคม PASD ได้ประสานความร่วมมือกับ ศูนย์บริการวิจัยและทดสอบทางโภชนาการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ให้มีการตรวจสารอาหารพืชผักที่ชาวปกาเกอะญนิยมบริโภค แต่ไม่ว่ามีคุณค่าทางอาหารมากน้อยเพียงใด โดยได้นำตัวย่างพืช ผัก 6 อย่าง คือ 1. ห่อวอ 2. คอคอเด๊าะ 3. พอแคะ 4. มะแข่วน 5. หญ่าโพซูเด๊าะ แล 5. เสอะหลื่อส่า(ตะไคร้เม็ด) โดยทางศูนย์บริการวิจัยฯ ได้ส่งผลการตรวสอบสารอาหาร มาให้สมาคม PASD เรียบร้อยแล้ว ต้องขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ และเราจะเผยแพร่ ให้ผู้สนใจได้รับทราบ ข้อมูลนี้ด้วย(ตามข้อมูลที่แนบมา)