บรรยากาศเรียนรู้ สร้างความคุ้นเคยพื้นที่ใหม่ ๆ เจ้าหน้าที่สมาคม PASD

บรรยากาศเรียนรู้ สร้างความคุ้นเคยพื้นที่ใหม่ ๆ เจ้าหน้าที่ สมาคม PASD เข้าพื้นที่ชุมชนบริวารต่าง ๆ 25 หย่อมบ้านชาวแกาเกอะญอ

RFOO

23 พฤษภาคม 2023

สร้างความเข้าใจโครงการวิถีแห่งการเปลี่ยนแปลง ฯลฯ

สมาคม PASD เจ้าหน้าที่สมาคมปกาเกอะยอเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน(PASD) ได้เข้าพื้นที่เพื่อสร้างความเข้าใจโครงการ

RFOO

8 พฤษภาคม 2023

นำเสนอผลการตรวจสอบสารอาหารที่ชาวปกาเกอะญอ นิยมนำมาทำอาหาร

เพื่อเสริมสร้างระบบอาหารพื้นเมืองในท้องถิ่นที่จะช่วยปรับปรุงความมั่นคงทางอาหารและรายได้

RFOO

4 พฤษภาคม 2023