Activity

บรรยากาศเรียนรู้ สร้างความคุ้นเคยพื้นที่ใหม่ ๆ เจ้าหน้าที่สมาคม PASD

บรรยากาศเรียนรู้ สร้างความคุ้นเคยพื้นที่ใหม่ ๆ เจ้าหน้าที่ สมาคม PASD เข้าพื้นที่ชุมชนบริวารต่าง ๆ 25 หย่อมบ้านชาวแกาเกอะญอ

RFOO

23 พฤษภาคม 2023

สร้างความเข้าใจโครงการวิถีแห่งการเปลี่ยนแปลง ฯลฯ

สมาคม PASD เจ้าหน้าที่สมาคมปกาเกอะยอเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน(PASD) ได้เข้าพื้นที่เพื่อสร้างความเข้าใจโครงการ

RFOO

8 พฤษภาคม 2023

ประชุมการวางแผนและทบทวนประจำปีของวิถีการเปลี่ยนแปลง

เนื่องด้วยการประชุมครั้งนี้เป็นครั้งแรกของภาคีที่ได้รับการสนับสนุนโครงการในการดำเนินงาน ซึ่งมี Forest People Programme(FPP) และ AIPP

RFOO

8 พฤษภาคม 2023

RFOO

8 พฤษภาคม 2023

เสวนาว่าด้วยการเชื่อมต่อระบบองค์ความรู้ชนเผ่าพื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่น

สมาคม PASD โดย ดร.ประเสริฐ ตระการศุภกร ผู้อำนวยการสมาคมฯ ในฐานะสมาชิก IPBES

RFOO

8 พฤษภาคม 2023

ก่อนจะเริ่มงานเราจะเริ่มที่รากขององค์ความ

วันนี้เราได้จัดเวทีองค์ความรู้กับผู้รู้ในชุมชนห้วยอีค่างโดยมีการแลกเปลี่ยนถึงความคิดของคนปกาเกอะญอ

RFOO

8 พฤษภาคม 2023

นำเสนอผลการตรวจสอบสารอาหารที่ชาวปกาเกอะญอ นิยมนำมาทำอาหาร

เพื่อเสริมสร้างระบบอาหารพื้นเมืองในท้องถิ่นที่จะช่วยปรับปรุงความมั่นคงทางอาหารและรายได้

RFOO

4 พฤษภาคม 2023
1 2 3