Inclusive Conservation Initiative – ICI

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 ณ Horizon Village & Resort ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ สมาคมปกาเกอะญอเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้มีโอกาสเข้าร่วมในเวทีครั้งนี้ร่วมกับองค์กรภาคีชนเผ่าพื้นเมืองและชุมชน

ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการแสดงผลิตภัณฑ์ของแต่ละชุมชนและยังมีเวทีเสวนาในหัวข้อ “การริเริ่มการอนุรักษ์แบบมีส่วนร่วมอย่างครอบคลุม”

#PASD#PASDTHAILAND#ปกาเกอะญอ#สมาคมปกาเกอะญอเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

#ICIThailand