ช่วงเวลาที่เดือนที่ผ่านมา สมาคม PASD ได้ดำเนินกิจกรรมตามปกติ แต่ละคนได้กระจายกันทำงาน ไม่ได้มีโดกาสได้นำเสนอผ่านช่องทางนี้ จึงได้ประมวลภาพกิจกรรมบางส่วน เช่น ระดมการตวามคิดเห็นในการสร้างแบรนด์สินค้าชุมชนบ้านแม่นิงใน การสนับสนุนน้ำสะอาดบ้านผาละปิกลาง บ้านป่ากล้วย และประชาคมกฏระเบียบบ้านสะต๊อบ ตำบลแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ และการร่วมประกาศเขตพื้นที่คุ้มครองจิตวิญญาน(พื้นที่เขตวัฒนธรรมพิเศษบ้านแม่ปอคี) และงานวิจัยองค์ความรู่อาหารและสมุนไพรชาวปกาเกอะญอ เรื่องเหล่านี้ ยังคงต้องดำเนินงานอย่างต่อเนื่องต่อไป

#พื้นที่วัฒนธรรมพิเศษ #ตำบลแม่ศึก #IKI