รับสมัครทีมงานเข้ามาร่วมกันทำงานกับเราในตำแหน่ง

– เจ้าหน้าที่ประสานงานภาคสนาม (2 ตำแหน่ง)

คุณสมบัติ:

1) ชาย หรือ หญิง อายุ ตั้งแต่ 22 ปี เป็นต้นไป

2) จบระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาอาชีพ ชั้นสูง(ปวช-ปวส.) หรือ ปริญญาตรีขึ้นไป

3) มีความสามารถในการประสานกับชุมชนเป้าหมาย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสามารถเดินทาง

ตามพื้นที่ต่างๆที่สมาคมฯดำเนินการได้

4) เป็นผู้ที่สามารถปรับตัวได้กับสถานการณ์ต่างๆ และมีความยึดหยุ่นในการทำงาน เช่น ทำงาน

นอกเวลา เสาร์-อาทิตย์ ในกรณที่มีงานเร่งด่วน

5) เป็นบุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง มีความซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบใน

บทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

6) เป็นผู้ที่ชอบการเรียนรู้ แสวงหาความรู้ใหม่ๆ พร้อมรับการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง

7) หากมีประสบการณ์ในการทำงาน และประสานงานกับชุมชน หน่วยงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

เจ้าหน้าที่ธุรการและเลขาสำนักงาน (1 ตำแหน่ง)

คุณสมบัติ:

1) ชาย หรือ หญิง อายุ ตั้งแต่ 20 ปี เป็นต้นไป

2) จบระดับการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาอาชีพ ชั้นสูง(ปวช.-ปวส) หรือ ปริญญาตรีขึ้นไป (ควรมีพื้นฐานบัญชี)

3) มีทักษะและมีประสบการณ์ในการจัดระบบเอกสาร ข้อมูล การจัดการ การดูแลสำนักงาน รวมทั้งการดูแล

สวัสดิการบุคลากรของหน่วยงาน

4) เป็นผู้ที่สามารถปรับตัวได้กับสถานการณ์ต่างๆ และมีความยึดหยุ่นในการทำงาน เช่น ทำงานนอกเวลา

เสาร์-อาทิตย์ ในกรณที่มีงานเร่งด่วน

5) เป็นบุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง มีความซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลาและมีความรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

6) เป็นผู้ที่ชอบการเรียนรู้ แสวงหาความรู้ใหม่ๆ พร้อมรับการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง

7) หากมีประสบการณ์ในการทำงาน และประสานงานกับชุมชน หน่วยงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

หลักฐานประกอบการสมัครงาน

1) กรอกใบสมัครออนไลน์(สามารถScan ได้ใน QR Code – และกด Open QR Code)

และแนบไฟล์ CV และประวัติเพิ่มเติมได้ (ในไฟล์แนบ)

https://docs.google.com/…/1FAIpQLSdf00GnJvK…/viewform…

2) รูปถ่ายสี ขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ

3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ชุด

4) สำเนาวุฒิการศึกษาและระเบียนผลการศึกษา อย่างละ 1 ชุด

5) สำเนาเอกสารหรือหลักฐานอื่น ๆ ที่แสดงถึงประสบการณ์และความสามารถที่เป็นประโยชน์กับตำแหน่ง (ถ้ามี) เช่น ใบรับรองการผ่านงาน หรือใบประกาศนียบัตรเฉพาะทาง เป็นต้น

.

ชวนมาร่วมงานกับเรา เพื่อให้ชุมชนปกาเกอะญอเข้มแข็งและเดินไปพร้อมๆกัน

#PASD