เมื่อวันที่ 1- 14 ธันวาคม ทางองค์กรภาคี Forest People Programme : FPP ได้ส่งเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการทำแผนที่ และผู้เชี่ยวชาญการติดความหลากหลายทางชีวภาพ จากมหาวิทยาลัย อ๊อคฟอร์ด จากประเทศอังกฤษ ได้มาฝึกอบรมเครื่องมือชุดแนวทางการติดตามตรวจสอบที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพ ระบบนิเวศ ที่ดินและน้ำ และทรัพยากรอื่นๆ ตลอดจนความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์ ซึ่งชุมชนพื้นเมืองและท้องถิ่น ที่เรียกว่า CBMIS ให้กับเจ้าหน้าที่ สมาคม IMPECT สมาคม PASD และแกนนำชุมชน ได้เกิดความเข้าใจ และมีทักษะในการติดตามความหลากหลายทางชัวภาพโดยชุมชน

และสามารถใช้ โปรแกรม Mapeo ได้ เองในชุมชน และฐานข้อมูลเป็นสิทธิของชุมชน มีอำนาจในการตัดสินใจที่จะมอบและนำเสนอสู่ภายนอกได้มากน้อยแค่ไหน อย่างไร ที่สำคัญชาวบ้านใช้ประโยชน์ และรับรู้ถึงความเปลี่ยนของทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชนของตนเอง อย่างมีประสิทธิภาพ มีหลักฐาน และได้รับการยอมรับ ในวิธีการดังกล่าวต่อไป ในโอกาส ขอขอบพระคุณวิทยากรผู้ให้การฝึกอบรมทุกคน รวมทั้งผู้แทนชุมชนที่เข้ารับการฝึกอบรมด้วย