เมื่อ วันที่ 30 พฤศจิกายน 66 คณะทำงานของ PASD ได้เข้าพื้นที่ชุมชนบ้านแม่หนิงใน ตำบลแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อร่วมขับเคลื่อนการเรียนรู้และพัฒนาการทำกล่องเลี้ยงผึ้งร่วมกับกลุ่มเยาวชน และคนในชุมชนที่ให้ความสนใจ โดยดำเนินกิจกรรมเรียนรู้ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแม่นิงใน

และที่สำคัญการเรียนรู้ครั้งนี้เพื่อสร้างพื้นที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนฐานทรัพยากรของชุมชนโดยคนในชุมชนและเป็นช่องทางหนึ่งในการสร้างรายได้ของชุมชน

#pasd

#สมาคมปกาเกอะญอเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

#ปกาเกอะญอ

#ไร่หมุนเวียน