Community-based monitoring information systems (CBMIS) ระบบการติดตามและข้อมูลโดยชุมชน (CBMIS) ชาวบ้านป่ากล้วย หมู่ 9 ตำบลแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

ได้สำรวจความหลากหลทายทางชีวภาพ ในป่าอนุรักษ์ของชุมลชน โดยใช้ขนาดพื้นที่ 10 X 4 เมตร ใช้สายวัด เพื่อวัดขนาดของต้นไม้ ความสูงของต้นไม้ ขนิดพรรณไม้ ลูกไม้ ต้นหญ้า เครือ เถาวัลย์ เฟิร์น กล้วยไม้ สัตว์ป่า แมลง สมุนไพร และประเมินสภาพความเสี่ยง การสูญหาย สูญพันธุ์ การคงอยู่ของความหลากหลายทางชีวภาพ ในป่าขอบ้านป่ากล้วย

ผลปรากฏชุมชนมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงมาก อันเป้นสิ่งที่น่าสนใจอย่างยิ่ง โดย เจ้าหน้าที่ สมาคม PASD และนักศึกษาฝึกงาน สาขาพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกระบวนการบันทึกพิกัด และข้อมูล จากการสำรวจในครั้งนี้ด้วย