“บ้านแม่นิงใน” เป็นชุมชนปกาเกอะญอ เป็นหมู่บ้านเล็ก ตั้งอยู่ที่ตำบลแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ มีอาชีพทำไร่หมุนเวียนทุกหลังคาเรือน

มีความอุดมสมบูรณ์ทางอาหาร พืชผัก “ปลูกในสิ่งที่กิน กินในสิ่งที่ปลูก” ตามฤดูกาล อาศัยอยู่บนฐานเศรษฐกิจพอเพียง

เป็นหมู่บ้านที่มีผู้นำที่เป็นแบบอย่างให้เยาวชน ที่อยากจะปฎิบัติตาม แต่ละรุ่นแต่ละวัยมีการทำงานร่วมกันไม่มีการแบ่งช่วงวัย โดยผู้ใหญ่หรือผู้รู้ก็จะคอยบอกกล่าว คอยช่วยเหลือในสิ่งที่คนรุ่นหลังไม่รู้ไม่เข้าใจ ส่วนเด็กๆก็จะค่อยช่วยเหลือในสิ่งที่ตนเองถนัด คอยฝึกฝนพัฒนาตนเองอยู่ตลอดมีความตื่นตัวอยากที่จะกลับมาพัฒนาชุมชนของตนเอง

ขึ้นชื่อว่าแม่นิงในสิ่งที่เราจะได้ยินบ่อยๆคือ “ชาพันปี” เป็นต้นชาที่อายุยืนนานมากเป็นพันๆปี ซึ่งเมื่อก่อนชาวบ้านไม่รู้ว่าจะต้องนำไปแปรรูปหรือสามารถสร้างเป็นรายได้ได้อย่างไร จึงไม่มีไครสนใจจนมาตอนนี้ชุมชนได้รู้วิธีการกระบวนที่สามารถมาแปรรูปของชานี้ ทุกคนในทีมจึงได้รวมตัวกัน เรียนรู้การทำชาขาย การนำชาไปแปรรูปในรูปแบบต่างๆให้มีมูลค่า

ทางทีมในชุมชนจึงได้ร่วมกันคิดร่วมกันออกแบบว่าจะทำอย่างไรให้ชานี้มีมูลค่ามากขึ้นและสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้ ทุกคนมีความตั้งใจกันเป็นอย่างมากที่จะได้สร้างแบร์นเป็นของตัวเอง ทุกกระบวนการทุกขั้นตอนในการคิดการทำล้วนออกมาจากชุมชนเองทุกคนช่วยกันคิด ช่วยกันทำ ซึ่งวันหนึ่งชุมชนจะได้ยืนได้ด้วยตนเองและสามารถทำในสิ่งที่ตนเองชอบตนเองถนัดกัน และสามารถต่อยอดในสิ่งที่ตนเองทำได้เรื่อยๆ

#PASD#PASDthailand#ปกาเกอะญอ#วิถีชีวิต#ไร่หมุนเวียน#บ้านแม่นิงใน