เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 เจ้าหน้าที่สมาคมปกาเกอะญอเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนร่วมกับคณะครูโรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง ตำบลป่าโปง อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ร่วมกันวางแผนและออกแบบกิจกรรมการสืบทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพท้องถิ่นสู่เด็กและเยาวชน

โดยผ่านสถานศึกษาซึ่งมีครู นักเรียน ชุมชนมีผู้รู้ ปราชญ์ชุมชน พร้อมทั้งดึงการมีส่วนร่วม จากหน่วยงานในพื้นที่/ภาคส่วนต่างที่เกี่ยวข้องที่จะมาซึ่งความยั่งยืนในการขับเคลื่อนกิจกรรมร่วมกันต่อไป

#PASD#pasdhailand#ปกาเกอะญอ#การสืบทอด#องค์ความรู้ปกาเกอะญอ