การประชุมผลการดำเนินงานวิจัยเรื่องการสำรวจระดับโลกของ TIP เรื่อง ผลลัพธ์ด้านนิเวศวิทยาเกษตรของระบบอาหารชนเผ่าพื้นเมืองโดยใช้วิธีวิทยา TAPE ที่ผ่านการปรับปรุงของ FAO

ในระหว่างวันที่ 2-6 ตุลาคม 2566 ทางสมาคมปกาเกอะญอเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน(PASD) ร่วมกับตัวแทนภาคีเครือข่ายนักวิจัยประเทศอังกฤษและประเทศอินเดีย ได้มีการประชุม และร่วมพูดคุยผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น

โดยมีกระบวนการประชุม ได้แก่

– การสนทนาแลกเปลี่ยนผลการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้รับในข้อมูลขั้นตอน 0 คือ ข้อมูลชุมชน ความมั่งคงอาหารชุมชน และความท้าทายที่คาดว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอนาคต

– เข้าไปเรียนรู้ระบบอาหารชุมชนพื้นที่วิจัย คือ บ้านห้วยหินลาดใน ตำบลบ้านโป่ง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงใหม่

– ร่วมรับฟัง วิเคราะห์ แลกเปลี่ยนผลลัพธ์ของข้อมูลที่ได้รับจากการเก็บรวบรวมข้อมูลในพื้นที่ดำเนินการวิจัย

– แลกเปลี่ยนพูดคุยและวิเคราะห์นิทานชุมชนที่มีความเกี่ยวข้องกับความหลากหลาย เกื้อกูลซึ่งกันและกัน ประสิทธิภาพ การหมุนเวียนใช้ ความสามารถในการฟื้นตัว การร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันภูมิปัญญา คุณค่าความเป็นมนุษย์และคุณค่าทางสังคม วัฒนธรรมและธรรมเนียมทางอาหาร เศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจกิจสมานฉันท์ การบริหารจัดการอย่างรับผิดชอบ

– สะท้อน และทำแผนการดำเนินงานร่วมกันให้เสร็จสมบูรณ์ และแผ่นดำเนินงานร่วมกันในอนาคต

#pasdthailand#ปกาเกอะญอ