ตามมติณะรัฐมนตรี 3 สิงหาคม 2553 ว่าด้วยแนวนโยบายและหลักปฏิบัติ ฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง เป็นอีกเวทีหนึ่งที่ ร่วมจัดโดยเครือข่ายกะเหรี่ยงเพื่อวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

สมาคมปกาเกอะญอเพื่อกาพัฒนาอย่างยั่งยืน สมาคมศูนย์รวมการศึกษาและวัฒนธรรมของชาวไทยภูเขาในประเทศไทย มูลนิธิภูมิปัญญาชาติพันธุ์ มูลนิธิไทยรักษ์ป่า สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชีบงใหม่ และอื่น ๆ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25-26 กันยายน 2566 ณ สมาคม IMPECT

ได้มีผู้คนจากชุมชนชาวกะเหรี่ยงที่ได้มีการประกาศพื้นที่เขตวัฒนธรรมพิเศษ ไปแล้ว เช่น บ้านหินลาดใน บ้านมอวาคี บ้านแม่หยอด บ้านอม่อูมพาย บ้านสันดินแดง บ้านป่าแป๋ บ้านแม่หาด บ้านแม่จอ ชุมชนตำบลไล่โว่ พร้อมกับผู้แทนหน่วยงายจากภาครัฐ และองค์กรพัฒนาเอกชน นักวิชาการ มาร่วมประชุม ร่วมแสดงความคิดเห็น ต่อแนวความคิด การปฏิบัติ ที่ชุมชนสถานปณาพื้นที่เขตวัฒนธรรมพิเศษ เพื่อคุ้มครองพื้นที่จิตวิญญา ของชุมชนที่อยู้่อาศัยมายาวนาน มีองค์ความรู้ จารีตประเพณี ธรรมเนียมปฏิบัติ ต่อการปกครองชุมชน การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การทำระบบไร่หมุนเวียน การจัดการศึกษาวิถีชาวปกาเกอะญอ การพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชน การรักษาอัตลักษณ์สืบทอดวัฒนธรรม ที่ทำให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเอง พึ่งพากันเอง โดยมีทุนชุมชนที่ดีเป็นฐานในการปรับใช้ อาจมีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ผสมผสานให้บ้าง อันเป็นพลวัตรของชุมชน ที่มีการบริหารจัดการที่ดีอย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนบุคคล หน่วยงาน องค์กรภายนอกทำหน้าที่รับรู้และสนับสนุนแผนงาน กิจกรรมของชุมชนเท่าที่จำเป็น และไม่มีการครอบงำ ควบคุม แต่อย่างใด ตลอด 13 ปี เป็นที่น่าเสียดายที่ชาวกะเหรี่ยงเองยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ จากมติ ค.ร.ม. ส.คง 2553 เท่าที่ควร และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องไม่สนับสนุนอย่างจริงจังเช่นกัน

#ปกาเกอะญอ#PASD#Thailand