ทางสมาคมร่วมกับชุมชนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องการถ่ายทอดภูมิปัญญาเราจึงได้ร่วมกันวางแผนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน ให้ความสำคัญกับที่จะให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ถึงวัฒนธรรมภูมิปัญญาของตนเองรวมถึงจะได้มีความรู้ติดตัวสามารถดำรงชีพได้ โดยยึดหลักตามเศรษฐกิจพอเพียงนำสิ่งที่มีอยุ่ในชุมชนมานำประยุกต์ให้มีมูลค่า และมีประเพณีวัฒนธรรมที่ยังสืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นไม่ขาดหาย

ชุมชนบ้านแม่หยอดตั้งอยู่ที่ หมู่ 9 ตำบลแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นชุมชนปกาเกอะญอ อีกหมู่บ้านหนึ่งที่มีความพร้อมและความเข้มแข็งทั้งผู้นำและเยาวชนที่จะสืบทอดงานชุมชนมีอาชีพทำไร่หมุนเวียนเป็นหลัก ใช้ชีวิตอยู่บนฐา

การสืบทอดงานไม่ใช่เป็นเพียงหน้าที่หนึ่งเท่านั้นที่เราต้องทำ แต่เป็นการสอนให้กับลูกหลานเราได้เรียนรู้และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตได้

#pasdthailand

#ปกาเกอะญอ