ระบบสารสนเทศเพื่อติดตามตรวจสอบตามฐานชุมชน COMMUNITY-BASED MONITORING AND INFORMATION SYSTEMS (CBMIS) สมาคม PASD ร่วมกับชุมชนบ้านแม่สะต๊อบเหนือ ได้เข้าเก็บข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ และ่าต้นน้ำ ทั้งขนาดต้นไม้ พรรณพืช หญ้า สัตว์ แมลง ต่าง ๆ เพื่อสำหรับการติดตามความเปลี่ยนแปลงโดยชุมชน อย่างต่อเนื่อง เป็น ระยะ ๆ

#TransformativePathways

#PASD#Thailand

#WeAreIndigenous