“วันชนเผ่าพื้นเมือง”

<English below>

ในวันชนเผ่าพื้นเมืองทำให้สะท้อนถึงการทำงานของทีม PASD Thailand เราได้มีการทำงานในพื้นที่ชุมชนปกาเกอะญอในการที่เราชวนชุมชนให้คิดถึงการรื้อฟื้นภูมิปัญญญาของคนปกาเกอะญอเพื่อนำมาใช้ทั้งเรื่องการจัดการทรัพยากร การทำไร่หมุนเวียน การศึกษาท้องถิ่นและการสร้างเศรษฐกิจบนฐานทุนทรัพยากรในชุมชน

วันชนเผ่าพื้นเมืองนี้จึงมองถึงการที่ออกแบบบนฐานคิดของการคิดจากฐานรากในชุมชนปกาเกอะญอทีคนในชุมชนได้ยืนหยัดเพื่อการทำงานในชุมชตัวเองให้สามารถยืนได้ด้วยตัวเอง คิดด้วยตัวเอง และส่งต่อสู่คนรุ่นใหม่ในพื้นที่

ชวนมาดูติดตามงานของเราได้ที่ #TransformativePathways website:

———————————————————————————

“Indigenous Peoples Day”

On Indigenous Peoples Day, reflecting the work of the PASD team, we have been working in the Pgakenyaw community area in which we invite the community to think about reviving the wisdom of the Pgakenyaw people. to be used in both resource management shifting cultivation Local education and building an economy based on community resources

.

This Indigenous Peoples Day therefore looks at the design based on the idea of ​​thinking from the foundations in the Pgakenyaw community where people in the community have stood up for work in their own community to be able to stand on their own. think for yourself and pass it on to the new generation in the area.

Find out on the #TransformativePathways website:

#IndigenousDay#WeAreIndigenous#ForNature#ForPeopleAndNature

#TransformativePathways#PASD#Thailand

#IndigenousPeoplesDay

#WeAreIndigenous

#IndigenousDay

#SomosIndígenas

#DíaPueblosIndígenas

#IndigenousPeoples