เมื่อวันที่ 22 กรกฏาคม 2566 ทีมชุมชนแม่นิง ช่วยกันปลูกไม้ตะใคร้นุ่น (เส่ทีหรือโกะเชอแย) ฟื้นฟูลำห้วยแม่นิง ต้นไม้ที่สามารถปักกิ่งไม้ลงตามริมลำห้วย ร่องน้ำ สามารถเติบโตได้

วันที่ 25-26 กรกฎาคม 2566 ชาวสะต๊อบ ร่วมปลูกไม้พญาเสือโคร่ง(เส่กอเว) เพื่อฟื้นฟูป่าต้นน้ำแม่สะต๊อบ และรองรับเส้นทางการท่องเที่ยวบ้านแม่สะต๊อบในอนาคต ทั้งสองกิจกรรมนี้แกนนำชุมชนแม่นิง และชุมชนแม่สะต๊อบ ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ เช่น องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ศึก หน่วยจัดการต้นน้ำแม่ศึก หน่วยจัดการต้น้ำห้วยทรายเหลือง โครงการหลวงปางอุ่ง พัฒนาที่ดิน โครงเรียนแม่สะต๊อบ และสมาคมปกาเกอะญอเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน(PASD) เป็นต้น

ร่วมให้การสนับสนุนกิจกรรม ถือว่าเป็นกิจกรรมที่สร้างความตระหนัก กระตุ้นให้เด็กและเยาวชน รุ่นหลังสำนึกในรักท้องถิ่น การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ ให้มีการอนุรักษ์และใช้อย่างยั่งยืน และมี่สำคัญคือการออกแบบจากชุมชนในการฟื้นฟูและใช้องค์ความรู้ในการฟื้นฟูป่าต้นน้ำมาใช้ในกิจกจกรรมนี้จากคนในชุมชน