เวทีชุมชน เจ้าหน้าที่ สมาคม PASD ได้เข้าพบปะพี่น้องชุมชนตำบลแม่ศึก ในฤดูกาลเพาะปลูก ยามกลางวันพี่น้องชาวบ้านทำงานในพื้นที่ทำกิน ไม่สะดวกที่จะเข้าร่วมประชุม ต้องเปลี่ยนเวทีประชุมเป็นเวลาภาคกลางคืน อย่างไรก็ตามต้องขอขอบพระคุณผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการหมู่บ้าน และพี่น้องชาวบ้านที่เสียสละเวลาเข้าร่วมให้ข้อมูลชุมชน ทั้ง ๆ ที่ เน็ดเหนื่อยจากการทำงานทั้งวันมา