เมื่อวันที่ 6-8 มิถุนายน 2566 ได้จัดเวทีร่วมกับเยาชนตำบลแม่ศึก ณ ซะเส่อมู ที่พัก และร้านอาหาร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชรียงใหม่ เพื่อสร้างพื้นที่เรียนรู้แลกเปลี่ยนประประสบการณ์ วิเคราะห์ชุมชน และออกแบบกิจกรรมที่จะสร้างต้นทุนชุมชนที่มีอยู่สู่การสร้างรายได้และเศรษฐกิจ ต่อกลุ่มเยาวชนได้อย่างไร โดยวิทยากรจากเยาวชนบ้านแม่ปอคี จังหวัดตาก และกลุุ่่มซะเส่อมู บ้านแม่หงานหลวง ตำบลปางหินฝน อำเภอแม่แจ่ม ให้แนวคิดและรูปธรรมที่เกิดขึ้นในชุมชน พร้อมทั้งได้ศึกษา ดูงานในพื้นที่จริง

ก่อนกลับชุมชนเยาวชนผู้เข้ารับการอบรม มีความพึงพอใจที่ได้เปิดโลกทัศน์ใหม่ ได้รู้จักเพื่อนใหม่ และออกแบบกิจกรรมที่จะเริ่มปฏิบัติการใชุมชนของตนเองต่อไป

#PASDThailand#ปกาเกอะญอ