เมื่อวันที่ 25-30 พฤษภาคม สมคมปกาเกอะญอเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (PASD) ได้จัดเวทีชุมชน เพื่อทบทวนกฏระเบียบชุมชนว่าด้วยการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกฏระเบียบชุมชนว่าด้วยการปกครองและการพัฒนาชุมชน รวมทั้งจัดตั้งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมชุมชน ซึ่งนานมาหลายปีแล้วที่ชุมชนไม่ได้มีการทบทวนปรับปรุงแก้ไขกฏระเบียบ ในเวทีเป็นกระบวนการส่วนหนึ่งที่มีการร่างไว้ จากนั้นชุมชนจะนำเข้าสู่ประชาคมหมู่บ้าน ถ้าผ่านเวทีประชุมประชาคมชุมชนแล้ว จะประกาศใช้ในชุมชน โดยมีคณะกรรรมการสิ่งแวดล้อมชุมชน และคณะกรรมการหมู่บ้าน ทำหน้านที่ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุนที่ยั่งยืน และกำกับ ดูแล ควบคุม บังคับใช้กฏระเบียบชุมชนที่มีอยู่ ให้มีประสิทธิภาพต่อไป

#PASDThailand

#ปกาเกอะญอ