เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 2566 สมาคมปกาเกอะญอเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน(PASD) โดย ดร.วินัย บุญลือ (นายกสมาคม PASD) และ ดร.ประเสริฐ ตระการศุภกร (ผู้อำนวยการสมาคม PASD) ภาคเช้าได้ประชุมคณะกรรมการสมาคม ผ่านโปรแกรมซูมด้วยบางส่วน จากนั้นได้ทำบุญสำนักงานใหม่ (ขอใช้พื้นที่อาคารหนึ่งของสมาคม IMPECT) โดยพิธีดั่งเดิมของชนเผ่าปกาเกอะญอโดยผู้อาวุโสจากบ้านขุนวิน อำเภอแม่วาง มาประกอบพิธี (เซอต่า) ปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกไปจากพื้นที่ จากนั้นได้กรสดเหล้าเพื่อแจ้งเจ้าที่ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของบ้านเมืองรับรู้และให้คอยปกปักรักษา คุเมครอง รักษาให้ผู้ตนทำงานในสัานที่นี้ ให้มีความรัก สามัคคี มีสุขภาพแข็งแรง ปราศจาก สิ่งที่เป็นอุปสรรค ปัญหาทั้งปวง มีการผูกข้อมือเรียกขวัญกำลังใจ(กี่จึ) วันนี้มีทั้งเจ้าหน้าที่ PASD และเจ้าหน้าที่ IMPECT ได้เข้าร่วมกิจกรรม ได้รดน้ำส้มป่อย ขอขมาและขออโหสิกรรม กับกรรมการสมาคม และผู้อาวุโส ที่อาจล่วงเกินท่านทั้งหลาย ทั้งกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ทั้งเจตนา ไม่ได้เจตนา รู้เท่าไม่ถึงการน์ ขออภัยและอโหสิกรรมด้วยเถิด จากนี้ไปปรารถนาการทำงานเป้นไปด้วยเต็มไปด้วยพลัง ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีต่อชุมชนและสังคมต่อไป