บรรยากาศเรียนรู้ สร้างความคุ้นเคยพื้นที่ใหม่ ๆ เจ้าหน้าที่ สมาคม PASD เข้าพื้นที่ชุมชนบริวารต่าง ๆ 25 หย่อมบ้านชาวแกาเกอะญอ ที่ตำบลแม่ศึก เพื่อพูดคุยสอบถามข้อมูลพื้นฐาน ประวัิติศาสตร์ ปัญหา และความคาดหวังต่าง ที่แต่ละชุมชนมี เป็นสิ่งที่ต้องแสวงหาความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาที่เร่งด่วน เช่น การจัดการทรัพยากรธรรมชาติตามจารีตประเพณีและธรรมเนียมปฏิบัติของชุมชนอย่างยั่งยืน มีกลไก ระเบียบชุมชนที่มีความชัดเจน การปกป้องระบบไร่หมุนเวียน การจัดการน้ำเพื่อการบริโภคที่เพียงพอและแลอดภัย การสร้างทุนชุมชนเสริมเศรษฐกิจชุมชน และยกระดับขีดความสามารถแกนนำชุมชน สตรี และเยาวชน ซึ่งหวังว่าการดำเนินงานริเริมและขับเคลื่อนบนฐานการจัดการร่วม (Co-Management) ไปด้วยดีในอนาคต จากนี้ไป