สมาคม PASD เจ้าหน้าที่สมาคมปกาเกอะยอเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน(PASD) ได้เข้าพื้นที่เพื่อสร้างความเข้าใจโครงการ วิถีแห่งการเปลี่ยนแปลง: กลุ่มชาติพันธุ์และชุมชนท้องถิ่นกับการจัดการความหลากห ลายทางชีวภาพที่ยั่งยืน ในพื้นที่ชุมชนเป้าหมาย 7 หมู่บ้าน ในตำบลแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียบงใหม่ ร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อมูลชุมชน และทำแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยชุมชน การสร้างแนวทางความมั่นคงทางอาหาร การจัดการระบบไร่หมุนเวียน การค้นหาต้นทุนชุมชนเพื่อนำไปสู่เศษรฐกิจและรายได้เข้าชุมชน และการยกระดับศักยภาพองค์กรชุมชน กลุ่มสตรี และกลุ่มเยาวชน ให้มีการฟื้นฟูศักยภาพสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์สถานการณ์ภายนอกที่เข้ามากระทบชุมชนและสถานการณ์ภายในชุมชนเพื่อการต้านรับและร่วมกันแก้ไขปัญหาของชุมชนร่วมกัน หวังว่าชุมชนเป้าหมายจะได้ประโยชน์จากการดำเนินงานร่วมกันไม่มากก็น้อย นับจากนี้เป็นต้นไป