เมื่อระหว่างวันที่ 20-26 กันยายน สมาคมปกาเกอะญอเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน(PASD) ได้ร่วมกับ คณะการสำรวจระดับโลกของ TIP เรื่องผลลัพธ์ด้านนิเวศวิทยาเกษตรของระบบอาหารชนเผ่าพื้นเมืองโดยใช้วิธีวิทยา TAPE ที่ผ่านการปรับปรุงขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) โดยทำความเข้าใจเนื้อหาในแบบสอบถาม และได้ทดสอบแบบสอบถามชาวบ้านในชุมชนชาวปกาเกอะญอ

ถือว่าเป็นขบวนการและการปฏิบัติ ระบบอาหารของชนเผ่าพื้นเมือง (IPFS) นิเวศวิทยาเกษตรที่ FAO ได้นิยามไว้โดยผ่านกระบวนการปรึกษาหารือระดับโลก TIP ให้รู้ถึงประโยชน์อื่นๆการปรับปรุงเพื่อหนุนเสริมความยืดหยุ่นของประเด็นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ TIP, NESFAS และ FAO เกี่ยวกับวิธีวิทยา TAPE ที่ ได้มีข้อสรุปดังต่อไปนี้:

– TIP, NESFAS และ PASD (ประเทศไทย) จะทดสอบนำร่องแบบสอบถาม หน่วยงานชนเผ่าพื้นเมืองของ FAO จะขอความช่วยเหลือจากกองสถิติ (Carlo Cafiero) และกองนิเวศวิทยาเกษตร ของ FAO เพื่อทบทวนการวิเคราะห์ข้อมูลนำร่องและให้ข้อเสนอแนะ

– โลกทัศน์และมุมมองของชนเผ่าพื้นเมืองยังมิได้ถูกหยิบยกอย่างเต็มที่ในวิธีวิทยา จะฝึกอบรมผู้ฝึกอบรมและขณะเดียวกันเสริมสร้างศักยภาพให้แก่ท้องถิ่น ต้องถูกมองด้วยว่าเป็นส่วนหนึ่งไปสู่เป้าประสงค์ของการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG) ที่มีความสำคัญต่อชนเผ่าพื้นเมืองอย่างแท้จริง รวมศูนย์อยู่ที่หลัก ‘ปรัชญา’ สองประการ: (1) ปฏิสัมพันธ์ของพวกเขาและความสัมพันธ์กับธรรมชาติได้หล่อเลี้ยงความเอาใจใส่และความสัมพันธ์ที่ประสานสอดคล้องกัน และ (2) บรรทัดฐานตามจารีตประเพณีของการจัดการทรัพยากรที่โอบอุ้มและส่งเสริมคุณค่าของ ‘การแบ่งปันและใส่ใจ’

– ระบบภูมิปัญญาและการปฏิบัติตามประเพณีของชนเผ่าพื้นเมืองมีการพัฒนาผ่านประสบการณ์เชิงประจักษ์ โดยสะท้อนหลักการของนิเวศวิทยาเกษตรเพื่อกล่าวถึงการจัดการทรัพยากรในระดับต่างๆ – ระดับพืช (ความหลากหลายทางชีวภาพเกษตร) ระดับสนามหรือไร่นา (ดิน สารอาหาร วัชพืช ศัตรูพืช และการจัดการพืช) กับทั้งระดับภูมิทัศน์ (การร่วมงานและความเชื่อมโยงของแปลงเพาะปลูก แปลงพักฟื้น และสภาพป่าในภูมิทัศน์หนึ่งเดียว) เราได้ตั้งข้อสังเกตนี้เพื่อเสริมเติมให้แก่การกำหนด TAPE

– บรรทัดฐานตามจารีตประเพณีของการเข้าถึงและการถือครองที่ช่วยให้แน่ใจในการเข้าถึงทรัพยากรที่เป็นสากล (และเป็นธรรม) และความมั่นคงของการถือครองวางอยู่บนพื้นฐานของ (และสะท้อน) มุมมองและคุณค่าของการแบ่งปันและใส่ใจของชนเผ่าพื้นเมือง

– ความหลากหลายของระบบการผลิต (IPFS ไม่เพียงแต่หลากหลายการผลิต แต่ยังหลากหลายในระบบการผลิตหรือระบบการเก็บหาของป่าด้วย) การจัดการวัชพืช ความสำคัญของแปลงพักฟื้น การปลูกพืชร่วมและการเชื่อมโยงพืชด้วยกัน ที่ดิน และเขตแดนของชนเผ่าพื้นเมือง

เพื่อกล่าวถึงประเด็นเหล่านี้ เมื่อได้ทดสอบแบบสอบถาม TAPE ของ FAO แล้วเดือนมกราคม 2566 จะได้รับการปรับปรุงให้สอดคล้องและผนวกส่วนต่างๆ ได้รับการร้องขอให้ทบทวนแบบสอบถามที่เพิ่มเติมอีกบ้างที่จำเป็นต้องเพิ่มเข้ามา