“ก่อนจะเริ่มงานเราจะเริ่มที่รากขององค์ความรู้”

วันนี้เราได้จัดเวทีองค์ความรู้กับผู้รู้ในชุมชนห้วยอีค่างโดยมีการแลกเปลี่ยนถึงความคิดของคนปกาเกอะญอทั้งปฎิบัติการในชุมชนและแนวคิดในการใช้ชีวิตที่ส่งผลเชื่อมโยงในความคิดของ “คนอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างเข้าใจซึ่งกันและกัน”

ห้วยอีค่างเป็นอีกบ้านนึงที่มีความเข้มแข็งมากๆในกลุ่มสตรีและรู้ในชุมชน องค์ความรู้ที่พูดคุยจึงมีเยอะมากๆและมีการอธิบายอย่างชัดเจน

ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่สำคัญมากๆสำหรับเราที่จะทำงานกันในชุมชนเพราะงานของเราและชุมชนทั้งหมดจะต้องอยู่บนฐานองค์ความรู้ ภูมิปัญญาของชุมชนที่มีเข้าใจและเคารพอยู่ในนั้น

#pasdthailand

#ปกาเกอะญอ#ห้วยอีค่าง