รัฐบาลกลางประเทศแคนาดาได้ให้การสนับสนุนโครงการ New Frontiers Research Fund Transformations Program (NFRF-T) และ SFU เข้าร่วมโครงการวิจัยที่นำโดยชนพื้นเมืองเพื่อแก้ไขปัญหาความหลากหลายทางชีวภาพทั่วโลก Ărramăt เป็นโครงการอายุ 6 ปี งานนี้จะดำเนินการผ่านโครงการต่างๆ ทั่วโลก ศาสตราจารย์ จอห์น โอเนล จะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการในประเทศไทยร่วมกับ ดร.ประเสริฐ ตระการศุภกร ผู้อำนวยการสมาคมปกาเกอะญอเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (PASD) เป็นองค์กรภาคีหนึ่งในประเทศไทย ที่เข้าร่วมกับแผนงานความร่วมมือนี้ด้วย โดยให้ความสำคัญกับความยั่งยืนของระบบการทำไร่หมุนเวียน ความมั่งทางเศษฐกิจชุมชน พร้อมด้วย ระบบการดูแลสุขภาพ การใช้พืชสมุนไพรของชุมชนชนเผ่าพื้นเมืองชาวกะเหรี่ยงในพื้นที่สูงของประเทศไทย ในวันที่ 17-18 สิงหาคม 2565

ดร.ประเสริฐ ตระการศุกภร ผู้อำนวยการ PASD และทีมงาน ได้พบปะแลกเปลี่ยนเพื่อพัฒนาความร่วมมือระหว่างองค์กรภาคีในประเทศไทย ต่อไป ภาพ ศ. จอนห์ โอเนล เข้าพื้นที่ชุมชนปกาเกอะญอ บ้านแม่ลานคำ อ. สะเมิง จ.เชียงใหม่

https://www.sfu.ca/sfunews/stories/2022/01/sfu-joins-indigenous-led-research-initiative-tackling-biodiversi.html