สมาคมปกาเกอะญอเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน(PASD) ร่วมกับองค์กรภาคี เช่น สมาคม IMPECT มูลนิธิ WISE โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณการดำเนินงาน จาก องค์กร AIPP ซึ่งเครอข่ายกะเหรี่ยงฯ เป็นสมาชิกของAIPP ด้วย เพื่อแสวงหาแนวทางการผลักดัน เครือข่ายกะเหรี่ยงเพื่อวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม (KNCE) และมูลนิธิกะเหรี่ยงเพื่อวัมนธรรมและสิ่งแวดล้อม(KFCE) ให้เครือข่ายกะเหรี่ยงในประเทศไทยทั้ง 15 จังหวัด มีความเข้มแข็งและมีบทบาทต่อการเข้าไปหนุนเสริมให้ชุมชนชาวกะหรี่ยงเท่าทันต่อสถานการณ์ และสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดได้อย่างแท้จริง เพราะที่ผ่านมาเครือข่ายกะเหรี่ยงเพื่อวัฒธรรมและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินงานได้ดีในช่วงแรกเริ่ม ต่อมาได้ขาดการประสานงานที่ใกล้ชิด ทำให้เกิดความห่างเหินในหมู่แกนนำและชุมชน

ในช่วงนี้ได้มี คุณทรงพล รัตนวิไลลักษณ์ ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานเครือข่ายฯ (เฉพาะกิจ) โดย ร่วมกับอาจารย์ทิพย์ รฤชัยตระกูล เป็นประธานเครือข่าย ฯ และอาจารย์ ดร.สุวิชาน(ชิ) พัฒนาไพรวัลย์ เป็นเลขาธิการเครือข่ายฯ และได้จัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจ จำนวน 1 ชุด และมีอาจารย์บุญศักดิ์ ทองดี เป็นผู้เอื้อในกระบวนการเวที ทั้งหมดเพื่อร่วมจัดกิจกรรมประชุมทบทวนประสบการณ์ ถอดบทเรียนเครือข่าย ระดมยุทธศาตร์ของเครือข่ายฯ แผนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ และรีเซ็ต(Reset) เครือข่ายโดยเปิดรับสมัครสมาชิกเครือข่าย(บุคคล ชุมชน องค์กร) คัดเลือกคณะกรรมกรม เครือข่ายฯ ที่ปรึกษา กองเลขาเครือข่าย ฯ (ได้ประชุมร่วมกันทั้งหมด 5 เวที) ทั้งนี้ จากนี้ไปจะได้นำมาซึ่งการรีสตาร์ท(Restart) เครือข่าย ฯ ให้ขับเคลื่อนทั้งระยะสั้น และระยะกลาง ระยะยาว ต่อไปอย่างมีพลังอย่างแท้จริง โดยสมาคม PASD เป็นองค์กรสมาชิกเครือข่ายฯ ที่นำบุคลากรมาเป็นกองเลขา ให้ด้วย