เปิดตัวโครงการส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพและมรดกวัฒนธรรมในผืนป่ามรดก(โลก) Promoting Biodiversity and Cultural Diversity in (World) Heritage Forests in Thailand ในพื้นที่หมู่บ้านสะเนพ่อง หมู่ 1 ต.ไล่โว่ อ. สังขละบุรี จ. กาญจนบุรี และบ้านห้วยกระซู่ เขตมรดกโลกป่าแก่งกระจาน ระยะดำเนินงาน 18 เดือน (กรกฎาคม 2565 – ธันวาคม 2566) โครงการนี้มุ่งสร้างความเข้าใจที่ดีเกิดการจัดการพื้นที่ป่าที่ดียิ่งขึ้นและการพัฒนาที่ยั่งยืนในชุมชนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องโดยจะมุ่งความสนใจไปที่กลุ่มป่าที่มีสถานะมรดกโลก ได้แก่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร-ห้วยขาแข้ง และ กลุ่มป่าแก่งกระจานโครงการนี้จะดำเนินกิจกรรม ดังนี้ 1. รวบรวมและจัดการข้อมูลชุมชนเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรม ณ แหล่งกรณีศึกษา ด้วยกระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชน 2. ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนระหว่างชุมชนท้องถิ่นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่น ๆ จากกลุ่มป่าทั้งสอง โดยจะดำเนินการด้วยแนวทางที่หมายรวมทุกกลุ่มคน เพื่อเพิ่มเครือข่ายแลกเปลี่ยนความรู้ในบรรดาชุมชนท้องถิ่น กลุ่มชาติพันธุ์ ภาครัฐ สถาบันการศึกษา และผู้มีส่วนร่วมจากประชาสังคม โครงการนี้ มีผู้มีหน่วยงานรับผิดชอบและให้การสนับสนุน คือ

  • ยูเนสโก กรุงเทพมหานคร
  • สมาคมปกาเกอะญอเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (สปพย.)
  • ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินทร (องค์การมหาชน) (ศมส.)
  • สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • โครงการวัฒนธรรมแม่โขง ดับเบิลยูอีแอลแอล
  • วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งรัฐมิชิแกน สถาบันวิจัยโอฟิเดียน

ระหว้างวันที่ 29 – 31 สิงหาคม 2565 ทีมงานจากสมาคมปกาเกอะญอเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน(PASD) ได้เข้าพื้นที่พบกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไว่โว่ และประชุมเก็บข้อมูลพื้นฐานชุมชนบ้านสะเนพ่อง เพื่อรับทราบโครงการและข้อรับฟังข้อคิดเห็นข้อเสนแนะจากชาวบ้านในพื้นที่เบื้องต้น