ประกาศพื้นที่เขตวัฒนธรรมพิเศษชุมชนชาวกะเหรี่ยงบ้านมอวาคี ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ. เชียงใหม่ ตามมติ คณะรัฐมนตรี 3 สิงหาคม 2553 ว่าด้วยแนวนโยบายและหลักปฏิบัติฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง